ili-

(Latin: flank, hip)


gastroileostomy
ileitis
ileocecal
ileocecostomy
ileocecum
ileocolic
ileocolitis
ileocolonic
ileocolotomy
ileocutaneous
ileopathy
ileostomy
ileotomy
ileum
ileus