pitheco-, pithec-, -pithecan, -pithecoid

(Greek: ape, monkey)


pithecology
Xenopithecus