fus-, fun-, fund-, fut-, found-

(Latin > French: pour, melt, blend)