cyrt-, cyrto-, kyrt-, kyrto- +

(Greek: bent, curved)