catheter-

(Greek > Latin: to let down, to insert, to thrust in [kata, "down" plus hienai, "to send"])