tyl-, tylo-

(Greek: a knob; callus, callous, callosity)

tylotoxea
tylotoxeate