neutro-, neuter-, neutr-, neut- +

(Latin: neither of two; neither one nor the other)