nephr-, nephro-, nephri-, -nephric

(Greek: nephros; kidney, kidneys)