hyeni-, hye-, hyo-

(Greek: pig; swine)


hyaena
hyena
hyenal
hyeniform
hyoscine
hyoscyamine