You searched for: “yimenosaurus
Yimenosaurus
A “Yimen lizard”, a new genus of prosauropod from Early Jurassic Fengjiahe Formation in Yimen County (Yuxi region) of Yunnan Province [Yunnan Yimen yuanxijiao lei yi xin shu]. Named by Bai Ziqi, Yang Jie, and Wang Guohui in 1990.
This entry is located in the following unit: sauro-, saur-, -saurus, -saurid, -saur,
-sauria, -saurian +
(page 38)