You searched for: “xerodermia
xeroderma, xerodermia, xerodermosis
1. Having excessively dry skin. Also, dermatoxerasia and xerodermia.
2. Roughness and dryness of the skin; mild ichthyosis.