You searched for: “parosmias
parosmia, paraosmia (s) (noun); parosmias, paraosmias (pl)
Disorders of the sense of smell: "A parosmia is a sense of smell that is reversed in that agreeable odors are found to be offensive while offensive ones are agreeable."
This entry is located in the following units: osmo-, osmia-, osmi-, osm-, -osmia, -osmatic (smell) + (page 3) para-, par- (page 13)