You searched for: “nosomathete
nosomathete
A student of diseases.