You searched for: “nephralgia
nephralgia (s) (noun), nephralgias (pl)
Neuralgia in the kidneys: Different causes for nephralgia include kidney cancer, a kidney disease, and a bladder infection.