You searched for: “leipotrichia
leipotrichia
A loss of hair.