You searched for: “kakosmias
cacosmia, kakosmia (s) (noun); cacosmias, kakosmias (pl)
1. An unpleasant odor: "A kakosmis is a very bad or a stinking smell."
2. A subjective perception of a disagreeable odor: "Some cacosmias are perceptions of bad odors when they do not really exist."