You searched for: “gigantomachia
gigantomachia (s) (noun), gigantomachias (pl)
The war of the giants against the gods.