You searched for: “euchromatopsy
euchromatopsy (s) (noun), euchromatopsies (pl)