You searched for: “entheomanias
entheomania (s) (noun), entheomanias (pl)
An obsessive zeal for religion or demonomania; religious insanity.