You searched for: “enteralgia
enteralgia
Severe abdominal pain accompanying spasm of the bowel; also, enterdynia, enterodynia.