You searched for: “albuminiparous
albuminiparous
Producing albumen or albumin.