You searched for: “acephalorhachia
acephalorhachia
A fetus exhibiting acephalostomia.