You searched for: “acarotoxic
acarotoxic (adjective), more acarotoxic, most acarotoxic
A reference to a poison that kills mites.