You searched for: “coxalgia
coxalgia (s) (noun), coxalgias (pl)
1. Pain in the hip.
2. Hip-joint disease.